ДОКУМЕНТАЦИЯ за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

12-04-2012

*ОБНОВЯВАНЕ*
Информация за сключен договор отвори

Посочената в публикуваната документация дата за провеждане на сесията на Оценителната комисия се променя от 30.04.2012 на 02.05.2012.
Решение за смяна на дата отвори

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от
2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство, ЕТ «ЕТА – Виолета Желева» със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Райко Алексиев“, № 20, адрес за кореспонденция: гр. Червен бряг, ул. Васил Левски, № 1, блок Строител, вх. А, ет. 1, офис „ЕТА“ тел.: 0659 – 9 29 08, факс: 0659 – 9 31 75, интернет адрес : www.eta.bg, лице за контакт: Виолета Микова Желева, на длъжност Управител, тел.: 0659 – 9 29 08, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ЗТММ-
02-75/20.10.2011 г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :
„Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване за изграждане на оптични
мрежи в градовете Бяла слатина, Кнежа и Червен бряг“.


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се
получат на адрес: гр. Червен бряг, ул. Васил Левски, № 1, блок Строител, вх. А, ет. 1, офис
„ЕТА“ всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
www.ibsme.org – интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
www.eta.bg


Оферти се подават на адрес: гр. Червен бряг, ул. Васил Левски, № 1, блок Строител,
вх. А, ет. 1, офис „ЕТА“ до 17:00 ч. на 27.04.2012 г.

Решение за прекратяване на процедура отвори
Решение за откриване на процедура отвори
Документация за участие отвори
Обява отвори
Пояснителен документ отвори
Изисквания към офертите отвори
Оферта отвори
Ценова оферта отвори
Техническа оферта отвори
Декларация на кандидата отвори
Декларация за качество отвори
Декларация ползване на подизпълнител отвори
Договор отвори
Декларация за съгласие на подизпълнител отвори
Общи условия отвори