Документация по процедура на “Открит” избор на изпълнител

21-12-2012

Документация по процедура на “Открит” избор на изпълнител с предмет: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за изграждане на оптична мрежа” по проект BG161PO003-2.1.13-0321-C0001/30.10.2012 “Технологична модернизация в ЕТ “ЕТА – ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА” – път към нови пазарни възможности”.

ДОКУМЕНТАЦИЯ (RAR файл) – ИЗТЕГЛИ