Процедура за определяне на изпълнител “Избор с публична покана”

01-06-2016

„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи по проект BG16RFOP002-2.001-1192-C01 „Повишаване на капацитета на „ЕТА-ЖЕЛЕВА“ ЕООД”


Обособена позиция 1:


„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на дълготрайни материални активи по проект BG16RFOP002-2.001-1192-C01 „Повишаване на капацитета на „ЕТА-ЖЕЛЕВА“ ЕООД”


Обособена позиция 2:


„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи по проект BG16RFOP002-2.001-1192-C01 „Повишаване на капацитета на предлаганите услуги на „ЕТА-ЖЕЛЕВ“ ЕООД”.


Документация:


1. Публична покана (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
2. Оферта ОП1 (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
3. Оферта ОП2 (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
4. Техническа спецификация ОП1 (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
5. Техническа спецификация ОП2 (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
6. Методика за оценка ОП1 (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
7. Методика за оценка ОП2 (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
8. Договор за доставка ОП1 (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
9. Договор за доставка ОП1 (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
10. Приложение №2 към договор (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
11. Декларация ЗУСЕСИФ (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
12. Декларация ЕИК (PDF файл) ИЗТЕГЛИ
13. Изисквания към офертите (PDF файл) ИЗТЕГЛИ