Съобщение

19-04-2016

image


С Ъ О Б Щ Е Н И ЕФирма „ЕТА – ЖЕЛЕВА“ ЕООД – започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.


Номер на договора за безвъзмездна помощ:
BG16RFOP002-2.001-1192-С01/29.03.2016
Наименование на договора за безвъзмездна помощ:
„Повишаване на капацитета на „ЕТА – ЖЕЛЕВА“ ЕООД”
Срок на изпълнение: 18 месеца
Място на изпълнение: с.Глава, с.Горни Дъбник, с.Горник, с.Радомирци, с.Реселец, с.Рупци (общ.Червен бряг), с.Чомаковци, с.Торос, гр.Червен бряг, гр.Койнаре
Общ размер на допустимите разходи: 1 492 500.00 лева
Размер на безвъзмездната помощ: 895 500 лева, от които 761 175.00 лeвa европейско и
134 325.00 лeвa национално съфинансиране
Планирани дейности:

  • Дейност за подобряване на производствените процеси;
  • Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;

Кратко описание на проекта:
Чрез настоящия проект фирма „ЕТА-ЖЕЛЕВА” ЕООД цели :
1) Да разшири кабелно разпределителните си мрежи, чрез изграждане на такива в населени места, където компанията не е оперирала: Глава, Горни Дъбник, Горник, Радомирци, Реселец, Рупци, Чомаковци и Торос, с което ще се повиши капацитета на предлаганите услуги. Това от своя страна ще повиши степента на покритие с широколентов достъп на повече абонати от Северозападна България.
2) Да изгради мрежи за Телеметрия в Червен бряг и Койнаре, което ще повиши представителността на извадките за региона и ще позволи реализирането на услугата на повече клиенти.
3) Да закупи специализиран софтуер (който ще бъде инсталиран в офиса в Червен Бряг), даващ възможност за предлагане на услугата Телеметрия в страни от Европейския съюз, което ще засили експортния потенциал на компанията.


Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-2.001-1192-C01 „Повишаване на капацитета на  „ЕТА – ЖЕЛЕВА“ ЕООД”, Бенефициент „ЕТА – ЖЕЛЕВА“ ЕООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез „ЕТА – ЖЕЛЕВА“ ЕООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

СЪОБЩЕНИЕ (DOC файл) ИЗТЕГЛИ